Schoolafspraken schooljaar 2023 – 2024

Goede afspraken maken goede vrienden! Bij inschrijving in onze school ondertekenen de leerlingen en de ouders deze schoolafspraken en verklaren ze zich op die manier akkoord met een correcte naleving ervan. De onderstaande schoolafspraken zijn van toepassing voor de tweede en derde graad. Omdat de leerlingen van de eerste graad les volgen op een andere campus, zijn voor hen licht gewijzigde schoolafspraken van toepassing. De schoolafspraken van de eerste graad kunnen worden geraadpleegd via deze link.

 1. Respect dragen we op school hoog in het vaandel en daar maken we samen werk van. We verwachten van alle leden van het schoolteam dat ze onze leerlingen met respect behandelen. Anderzijds vragen we dat ook van de leerlingen. Bij de start van een lesuur en wanneer de directeur de klas binnenkomt, staan de leerlingen recht en maken ze het onmiddellijk stil. Op het teken van de leerkracht of de directeur gaan de leerlingen zitten en wordt de les gestart of verder gezet. Wanneer personeelsleden en leerlingen van mening zijn dat ze respectloos werden behandeld, kunnen ze dit aankaarten bij hun klastitularis of bij de gedragscoach van de school. We gaan eveneens respectvol om met het schoolgebouw en het schoolmateriaal. Wie schoolmateriaal of het schoolgebouw beschadigt, draait op voor de kosten. De directeur kan anders beslissen door een alternatieve sanctie op te leggen.
 2. Meertaligheid is ongetwijfeld een troef in een geglobaliseerde wereld. Wij omarmen de talige diversiteit in onze school. Een goede beheersing van het Standaardnederlands zorgt er evenwel ook voor dat onze leerlingen goede resultaten behalen voor de andere vakken. Wij nodigen de leerlingen uit om alle oefenkansen op en buiten de school te grijpen om dit te realiseren. Lezen is hierbij een belangrijke hefboom. Dankzij een actuele en veelzijdige schoolbibliotheek scherpen we het leesplezier van onze leerlingen aan op een toegankelijke manier. We verwachten van alle leerlingen dat ze op school en tijdens buitenschoolse activiteiten Nederlands spreken. De pauzes vormen hierop een uitzondering.
 3. De personeelsleden van onze school zijn steeds aanspreekbaar wanneer leerlingen zich niet goed voelen, wanneer ze bezorgd zijn of wanneer ze nood hebben aan een vertrouwelijk gesprek. De logische weg is dat leerlingen de stap zetten naar hun klastitularis of een leerlingenbegeleider, maar elke leerling kan in principe terecht bij het personeelslid van de school waar hij/zij zich het best bij voelt om een bezorgdheid te bespreken. Dit kan uiteraard ook de directeur zijn.
 4. We zetten er in onze school sterk op in dat leerlingen elkaar niet pesten. We besteden hierbij ook veel aandacht aan online pesten. Wie wordt gepest, kan hierover best in gesprek gaan met de klastitularis, een leerlingenbegeleider, de gedragscoach, de directeur of om het even welk ander personeelslid. We vragen ook uitdrukkelijk dat leerlingen melden wanneer ze opmerken dat andere leerlingen worden gepest. Deze meldingen zullen, indien gewenst door de melder, steeds vertrouwelijk worden behandeld.
 5. Wanneer leerlingen op school de eerste les afwezig (zullen) zijn als gevolg van ziekte (of een ongeval), dienen hun ouders voor 8.25 uur (via Smartschool of telefonisch) de school te verwittigen. Na je ziekteperiode dien je een van de 4 (door je ouders ondertekende) afwezigheidsattesten of een attest van de dokter af te geven aan de balie van het leerlingensecretariaat. Wanneer leerlingen meer dan drie opeenvolgende dagen afwezig zijn wegens ziekte, is een afwezigheidattest van de ouders niet geldig. Leerlingen die ziek zijn tijdens hun stage dienen, voor aanvang van de stage, hun stageplaats en hun stagebegeleider te verwittigen. Niet uitgevoerde stagedagen dienen steeds te worden ingehaald en dit in overleg met en na akkoord van de stageplaats en de stagebegeleider. Indien er geen mogelijkheid is om stagedagen in te halen op de stageplaats, dienen deze stagedagen na de schooluren te worden ingehaald via alternatieve taken op school.
 6. Leerlingen die met de fiets of de step naar school komen, parkeren deze in de daartoe voorziene rekken in de kelder. Leerlingen dienen hun fiets of step slotvast achter te laten. Binnen de campus houden de leerlingen hun fiets of step aan de hand. Van en naar de kelder gebruiken leerlingen het ‘hellend vlak’ en blijven ze er niet rondhangen. Op andere momenten dan het stallen van je fiets of step is de kelder verboden terrein. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal en beschadiging van vervoermiddelen. Wie met de auto of motor naar school komt, dient vooraf een parkeerkaart aan te vragen en ondertekent op het leerlingensecretariaat het parkeerreglement. Wie zich niet houdt aan deze afspraken, kan zijn of haar parkeerrecht verliezen.
 7. Het begin van een les is belangrijk. Daarom zorgen we ervoor dat we steeds op tijd op school (en in de volgende les) arriveren. Op tijd op school zijn, betekent dat je uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de les op het schooldomein arriveert. Wie te laat komt, dient een coupon af te halen op het leerlingensecretariaat. De secretariaatsmedewerker bepaalt of de door de leerlingen aangebrachte reden al dan niet geldig is. Wie 5 keer te laat op school aankomt (zonder geldige reden), dient na te blijven op vrijdag van 15.30 uur tot 17 uur. Wie op dat moment niet aanwezig is, krijgt een strafstudie op woensdagnamiddag van 13 uur tot 16 uur.
 8. Wanneer leerlingen spijbelen, worden de ouders hiervan telefonisch en via Smartschool op de hoogte gebracht. Daarom is het belangrijk dat ouders de school verwittigen wanneer hun kinderen niet op school zullen zijn als gevolg van ziekte, een doktersafspraak of uitzonderlijke familiale omstandigheden (bijvoorbeeld een overlijden). Wanneer leerlingen spijbelen, kan hen een strafstudie worden opgelegd op woensdagnamiddag van 13 uur tot 16 uur. Wanneer een leerling meermaals spijbelt, verwittigen de leerlingenbegeleiders de directeur en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). De directeur zal op dat moment de opdracht geven om een voor de leerling verplicht begeleidingstraject op te starten.
 9. Op school zorgen we ervoor dat we netjes zijn gekleed. We komen niet in sportkledij naar school, zelfs al hebben we het eerste lesuur een sportles. Tijdens de sportlessen dragen we de kledij en de schoenen die door de school worden opgelegd. Dit is een T-shirt van de school, een korte of lange sportbroek, sportkousen en indoorschoenen met rode veters die op school kunnen worden aangekocht. We dragen evenmin vrijetijdskledij of uitdagende kledij. Alle personeelsleden kunnen leerlingen erop aanspreken om gepaste kledij aan te trekken. Levensbeschouwelijke kentekens zoals hoofddoeken, kruisjes,… zijn verboden op het volledige schooldomein. Het verbod op levensbeschouwelijke kentekens geldt ook wanneer we met de school op uitstap gaan of stageopdrachten uitvoeren.
 10. Tijdens de pauzes hangen de leerlingen niet rond in het schoolgebouw en nemen ze de kortste weg naar buiten. Deuren waarop een verbodsbord werd gekleefd, mogen niet worden gebruikt om naar buiten te gaan of naar binnen te komen. De parking is verboden terrein tijdens de pauzes. Na de pauzes keren de leerlingen terug naar de klas via de hoofdingang. Enkel bij slecht weer en wanneer toezichthoudende personeelsleden daar toelating voor geven, kunnen de leerlingen tijdens de pauzes binnen blijven. Tijdens de pauzes bezoeken de leerlingen indien nodig de toiletten. Wie tijdens de lesuren behoefte heeft om naar toilet te gaan, dient hiervoor toestemming te vragen aan de leerkracht of (bijvoorbeeld tijdens de studie) aan een ander toezichthoudend personeelslid.
 11. Leerlingen die in Denderleeuw wonen en die een schriftelijke toestemming van hun ouders bezorgen aan het leerlingensecretariaat, kunnen de school verlaten tijdens de middagpauze en dit van 12.55 uur tot 13.40 uur. Wie ’s middags de school verlaat, dient naar huis te gaan om te eten. Leerlingen die tijdens de schooldag zonder toelating de school verlaten, krijgen een strafstudie. Leerlingen mogen tijdens de middagpauze geen fastfood, snoep, … binnenbrengen op school, noch voor zichzelf noch voor andere leerlingen. Leerlingen mogen op school zonder toestemming van de directeur geen eetwaren/producten/materialen verkopen of verhuren.
 12. Op school kan je voor 3 euro een belegd broodje bestellen. Je dient dit tussen 8 uur en 8.20 uur te bestellen en te betalen aan de balie van het leerlingensecretariaat. Vanaf dit schooljaar werkt de school met broodjeskaarten van 15 euro voor de aankoop van 5 broodjes. De broodjes die ’s morgens tijdig werden besteld, kunnen tussen 12.55 uur en 13.15 uur worden afgehaald aan de zelfbediening van de schoolrefter. Leerlingen die geen les hebben het eerste lesuur kunnen tot 9.20 uur telefonisch contact opnemen met het leerlingensecretariaat om een broodje te bestellen. Wie de kans niet had om een broodje te bestellen, kan ’s middags aan de zelfbediening van de schoolrefter een basislunch (3 sneetjes brood, een flesje water, een appel en een portie boter, confituur, choco en kaas) kopen voor 1 euro. Water kan gratis genomen worden aan de waterfonteintjes. In de klas mag er niet worden gegeten (of gesnoept of gekauwd). Het drinken van water is wel toegelaten.
 13. Elke leerling van de school kan op vraag van de ouders op maandag, dinsdag en donderdag deelnemen aan de (avond)studie. Deze begint om 15.30 uur en kan worden verlaten om 16.30 uur of om 17 uur. Wie is ingeschreven voor (bepaalde dagen van) de avond- of namiddagstudie, dient op die dagen ook effectief aanwezig te zijn. Er is ook namiddagstudie op woensdag van 13 uur tot 16 uur. Op woensdag kunnen leerlingen de namiddagstudie verlaten om 15 uur of om 16 uur. Leerlingen die te vaak niet in orde zijn met het maken van taken en het studeren van lessen, kunnen worden verplicht om gedurende een bepaalde periode deel te nemen aan de avond- of namiddagstudie.
 14. Een schooldag start in principe om 8.25 uur en eindigt om 15.25 uur of uitzonderlijk om 16.15 uur wanneer er een achtste lesuur staat gepland. Op woensdag starten we om 8.25 uur en eindigen we om 12.05 uur, tenzij het lessenrooster anders vermeldt. Wanneer leerkrachten afwezig zijn, voorzien ze taken die de leerlingen tijdens de duur van de studie moeten uitvoeren en inleveren. Wanneer leerkrachten als gevolg van ziekte voor een langere periode afwezig zijn of wanneer voor een bepaald vak tijdelijk geen leerkracht ter beschikking is, kan de directeur beslissen om de leerlingen te dispenseren. Dit betekent dat ze een lesuur later naar school mogen komen en/of dat ze een lesuur vroeger naar huis mogen vertrekken. In voorkomend geval zal deze dispensatie steeds (via Smartschool en/of via een sms) worden gecommuniceerd aan de ouders en de leerlingen. De directeur kan in uitzonderlijke omstandigheden zelf het initiatief nemen om de leerlingen ook te dispenseren voor andere lesuren. Voorafgaand aan een dispensatie, dienen leerlingen zich steeds eerst uit te checken aan de balie van het leerlingensecretariaat. Wanneer ze dit niet doen, kunnen ze een strafstudie oplopen.
 15. Op school proberen we er maximaal voor te zorgen dat iedereen zich goed voelt. Iedereen mag op een respectvolle manier zijn of haar mening uiten. Leerlingen krijgen een adviserende stem in de leerlingenraad en het leerlingenparlement. Wanneer personeelsleden aan leerlingen vragen om een discussie of een gesprek te stoppen, dienen leerlingen dit te respecteren. Leerlingen kunnen het betrokken personeelslid nadien via een bericht op Smartschool vragen om het gesprek op een ander moment verder te zetten. Leerlingen hebben hier recht op maar het is het personeelslid dat bepaalt wanneer het gesprek kan worden verdergezet.
 16. De leerlingen dienen op weekdagen dagelijks hun smartschoolberichten te lezen en op te volgen. Wanneer leerlingen communiceren met leerkrachten en met medeleerlingen kan dit enkel via Smartschool, het communicatieplatform van de school. We verwachten dat leerlingen hun bericht opstellen volgens de regels van de netiquette. Deze worden uitgelegd tijdens de onthaaldagen. Wanneer leerlingen via Smartschool een vraag stellen aan een personeelslid van de school, proberen ze hier binnen de twee werkdagen op te reageren. Leerlingen mogen, zonder toelating van een leerkracht, geen grote aantallen leerlingen, andere dan hun klasgenoten (via Smartschool) een bericht sturen. Leerlingen en leerkrachten mogen elkaar niet benaderen via andere communicatiemiddelen of sociale media. Tijdens eendaagse en meerdaagse uitstappen en op stagedagen kunnen leerlingen leerkrachten contacteren via een gsm-nummer dat hen enkel voor deze gelegenheid ter beschikking wordt gesteld. Van alle leerlingen wordt verwacht dat ze verantwoord en verstandig omspringen met vertrouwelijke gegevens of informatie die de school, haar personeelsleden en haar leerlingen in een negatief daglicht zouden stellen. Het is verboden om op school foto’s, film- of geluidsopnames te maken via een gsm of andere toestellen, laat staan deze te verspreiden via sociale media.
 17. We respecteren op de volledige campus de rust van leerlingen en leerkrachten. Leerkrachten en leerlingen roepen of schreeuwen niet en maken het rustig wanneer dit wordt gevraagd. We stappen rustig naar onze klas. Leerlingen trekken en duwen elkaar niet. We creëren geen onveilige situaties en hangen dus niet door de ramen, over de balustrade of zitten niet op vensterbanken en/of verwarmingselementen.
 18. Je mag je gsm op school enkel gebruiken tijdens de pauzes. Een leswissel wordt niet aanzien als een pauze. Wanneer je het schoolgebouw binnenkomt, dien je je hoofddeksel en je hoofdtelefoon af te zetten of je ‘oortjes’ te verwijderen. Tijdens de lesuren leggen de leerlingen hun gsm in het gsm-hotel. Ook tijdens de leswissels blijven de gsm’s in het gsm-hotel. De leerlingen krijgen hun gsm enkel terug net voor een pauze, wanneer ze naar een ander lokaal moeten of aan het eind van de schooldag. Toezichthoudende leerkrachten of andere personeelsleden kunnen – in het kader van een onderwijsopdracht – uitzonderlijk toelating geven aan de leerlingen om hun gsm te gebruiken tijdens de les of tijdens de studie. Wie zijn gsm gebruikt op een moment dat het niet is toegelaten, dient zijn of haar gsm een of meerdere dagen ’s morgens af te geven op het leerlingensecretariaat en dit telkens tot na het laatste lesuur. Wanneer deze leerlingen ’s middags thuis gaan eten (en daarvoor een schriftelijke toestemming hebben van hun ouders), dienen ze tijdens de middagpauze, i.v.m. bereikbaarheid en veiligheid, hun gsm terug te vragen. Na de middagpauze dienen ze hun gsm spontaan terug te geven op het leerlingensecretariaat.
 19. Persoonlijk materiaal kunnen de leerlingen opbergen in hun rugzak of hun locker. Wie materiaal nodig heeft uit zijn of haar locker, dient dit te nemen voor en na school en tijdens de gewone pauzes (en niet tijdens de leswissels). Tijdens de lesuren mogen de lockers niet worden bezocht. Elke leerling moet een rugzak of boekentas bij zich hebben bij aankomst op school en bij vertrek naar huis. Persoonlijk materiaal mag niet worden achtergelaten in de klas, zelfs niet in een gesloten kast. Wie zijn werkboeken of andere gebruiksmaterialen niet bij zich heeft, dient notities te maken op een leeg cursusblad. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om ervoor te zorgen dat de werkbladen van de desbetreffende les correct zijn ingevuld tegen de volgende les. Alle ingevulde cursussen worden (doorgaans na de lessen) door de vakleerkrachten ter beschikking gesteld op Smartschool. Mocht dit eventueel nog niet zijn opgevolgd door de leerkracht, dan kunnen leerlingen hier op een beleefde manier naar vragen.
 20. Tijdens de studie gaan leerlingen op de plaats zitten die door de toezichthoudende leerkracht wordt aangeduid. Ze zwijgen en maken hun taken die door de afwezige leerkracht (eventueel via een secretariaatsmedewerker) ter beschikking werden gesteld. Leerlingen kunnen er na het afwerken van deze taken voor kiezen om een boek te lezen uit de schoolbibliotheek, een krant of magazine te lezen, andere huistaken te maken en lessen te leren zodat ze na school meer vrije tijd hebben, … Het gebruik van een gsm-toestel is niet toegelaten tijdens de studie, tenzij de toezichthouder oordeelt dat voor een bepaalde taak een gsm-toestel noodzakelijk of wenselijk is.
 21. Op woensdagvoormiddag volgen alle leerlingen van de derde graad dubbele finaliteit / TSO en finaliteit doorstroom / ASO online les. Daarbij worden de gewone lesuren gerespecteerd en dienen de leerlingen de lessen online te volgen door middel van een vooraf meegedeelde link en door middel van hun eigen toestel (of een toestel dat op school werd gehuurd). Tijdens de les zetten de leerlingen hun camera aan en dragen ze nette kledij. Het is niet toegelaten om in slaapkledij de lessen te volgen. Wie niet online aanwezig is tijdens de les, is onwettig afwezig en dient de volgende aanwezige schooldag een afwezigheidsattest te bezorgen op het leerlingensecretariaat. Wie geen geldig afwezigheidsattest kan voorleggen, is onwettig afwezig. Wie online onwettig afwezig was, dient de volgende online lesdag op school te volgen. De school kan beslissen om voor bepaalde klassen en op bepaalde dagen de online lessen niet te laten doorgaan. De ouders en de leerlingen worden hiervan uiterlijk de dag ervoor op de hoogte gebracht via Smartschool. Wanneer dit organisatorisch noodzakelijk of interessant is, kunnen ook voor andere klassen dan de derde graad doorstroom en dubbele finaliteit en/of op andere dagen online lesmomenten worden gepland. Hiervoor gelden desgevallend dezelfde afspraken. In voorkomend geval tracht de school de ouders minstens 48 uur op voorhand te verwittigen. Ouders en leerlingen kunnen steeds beslissen om lessen die online zijn voorzien op school te volgen. De directeur kan beslissen om de online lessen voor bepaalde klassen of voor bepaalde leerlingen voor een bepaalde periode op school te laten doorgaan. Deze leerlingen dienen in voorkomend geval fysiek aanwezig te zijn op school. De online lessen tijdens schooljaar 2023 – 2024 zullen pas in voege gaan tijdens de maand oktober of november. De leerkrachten zullen tijdens de maanden september en oktober de leerlingen voorbereiden op deze nieuwe vorm van lesgeven. Online lessen zijn geen recht van de leerling maar een gunst van de school die steeds kan worden ingetrokken.
 22. Een proper schoolgebouw en nette klaslokalen zijn fijn om in te leren en te leven. We maken daar samen werk van. De verwerking van afval is belangrijk voor het milieu. Het is daarom belangrijk dat afval wordt beperkt en onmiddellijk correct wordt gesorteerd in de daarvoor bestemde afvalcontainers en dit zowel in de gemeenschappelijke ruimten als in de klaslokalen. We verwachten van alle leerlingen dat ze afval correct sorteren en niet achteloos achterlaten op het schooldomein.
 23. We hechten veel belang aan de gezondheid van onze leerlingen. Alle vormen van roken en het gebruik van alle verdovende middelen, alcoholische dranken én energiedranken is verboden op school. De leerlingen die in dit verband worden betrapt, krijgen een strafstudie. De ouders van deze leerlingen worden bovendien onmiddellijk telefonisch en schriftelijk op de hoogte gebracht van deze schending van de schoolafspraken. Deze afspraak is uiteraard ook van toepassing bij alle buitenschoolse activiteiten.
 24. Deelname aan de examens is verplicht en zoals in alle omstandigheden zijn we erg op je eerlijkheid gesteld. Bedrog kan niet door de beugel. We denken bv. aan spieken of laten spieken, het gebruik van niet toegelaten hulpmiddelen, … Na de vaststelling van bedrog tijdens een examen dient het gedeelte van het examen dat reeds werd opgelost, te worden ingeleverd. De leerkracht noteert de vaststelling van fraude op de examenkopij en de leerling in kwestie ondertekent voor kennisname. Tijdens de resterende tijdspanne dient de leerling de resterende examenvragen verder op te lossen in een andere kleur. De ouders worden zo snel mogelijk van het bedrog en de bijhorende sanctie op de hoogte gebracht. Het is uiteindelijk de bevoegde klassenraad die beslist over de bruikbaarheid van het examen waarvoor de leerling bedrog pleegde. Tijdens de examenperiode kunnen alle leerlingen op weekdagen (na hun examen) tot 17 uur en op zaterdag en zondag van 9 uur tot 17 uur deelnemen aan de examenstudie. Wie inschrijft voor (bepaalde dagen van) de examenstudie, dient ook effectief (en voor de volledige duur) aanwezig te zijn. Wanneer ingeschreven leerlingen niet aanwezig zijn tijdens de examenstudie of storend gedrag vertonen, worden hun ouders verwittigd en kunnen ze worden uitgesloten van de examenstudie. Deelname aan de examenstudie is geen recht maar een gunst.
 25. Leerlingen die uitzonderlijk hun taken niet tijdig afgeven, krijgen uitzonderlijk de kans om deze af te geven tijdens de volgende les. Wanneer de taak niet wordt afgegeven tijdens de volgende les, verwittigt de betrokken leerkracht via Smartschool de leerling en zijn of haar ouders dat de leerling een daaropvolgende dinsdag of donderdag na de lessen (van 15.30 uur tot 16.30 of tot 17 uur) dient na te blijven om de niet ingediende taak af te werken.
 26. Leerlingen die de vervelende gewoonte hebben om de les te storen en zo hun eigen leren en dat van klasgenoten in het gedrang brengen, kunnen op een bepaald moment worden gevraagd om de klas voor de rest van dat lesuur te verlaten. Wie uit de klas wordt gezet omwille van storend gedrag, dient een daaropvolgende dinsdag of donderdag na te blijven om bijvoorbeeld zijn of haar notities aan te vullen.
 27. Om de rust te doen terugkeren, kan een personeelslid van de school na een incident beslissen om een of meerdere leerlingen te verwijderen uit de groep. De leerlingen moeten daar in dergelijk geval onmiddellijk gevolg aan geven en zich rustig en zonder weerwoord begeven naar het leerlingensecretariaat. Daar zal de verwijderde leerling worden gevraagd om een reflectieverslag in te vullen en plaats te nemen in de studie voor de duur van het lesuur. Over een eventuele terugkeer naar de klas tijdens de duur van de les wordt beslist door de betrokken leerkracht. Na elk incident krijgt de betrokken leerkracht van het leerlingensecretariaat een kopie van het reflectieverslag en volgt er zo snel mogelijk een herstelgesprek met de betrokken leerling, al dan niet in het bijzijn van een derde persoon.
 28. Wie zich herhaaldelijk niet houdt aan de schoolafspraken, de lessen grondig verstoort of extreem onbeleefd is t.o.v. een medeleerling of een personeelslid, kan door de directeur een strafstudie worden opgelegd. Deze heeft plaats op woensdagnamiddag van 13 uur tot 16 uur. Wie zonder geldige reden afwezig is tijdens een strafstudie, dient de strafstudie later in te halen en zal in principe nog een extra strafstudie krijgen. Bovendien vervalt de dispensatie voor deze leerling tot wanneer de strafstudie effectief werd uitgevoerd. Tijdens de strafstudie krijgen de leerlingen een taak.
 29. Leerlingen die het moeilijk hebben om de schoolafspraken op te volgen, worden ondersteund door een groene begeleidingskaart. Op deze kaart worden 3 werkpunten in de focus gezet waarop de leerling elk lesuur wordt geëvalueerd door de vakleerkrachten. Wie een groene begeleidingskaart heeft, neemt wekelijks deel aan een begeleidingsgesprek met zijn of haar klastitularis of een andere leerkracht die het traject begeleidt. Wanneer een groene begeleidingskaart na 3 volledige weken geen gedragsverbetering oplevert, worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek en krijgt de leerling gedurende 3 volledige weken een oranje begeleidingskaart. Hieraan zijn één of twee begeleidingsgesprekken per week met een leerlingenbegeleider en/of gedragscoach verbonden. Lukt het dan nog niet, dan wordt in overleg met de ouders en het CLB een tuchttraject opgestart (rode begeleidingskaart). In het belang van de leerling kan de directeur beslissen om de termijn van een groene, oranje of rode volgkaart te verlengen. Het verlengen van een begeleidingstraject is geen recht van de leerling maar een gunst die de school verleent. Wanneer het gedrag van leerlingen met een begeleidingskaart positief verloopt, kunnen ze voor een periode van 3 weken terugkeren naar de ‘vorige kleur’. Wanneer aan een leerling, na een periode van minder dan 6 weken na het doorlopen van begeleidingskaarten, opnieuw een begeleidingskaart wordt opgelegd, start de leerling onmiddellijk met een oranje begeleidingskaart. De directeur kan een dergelijk traject bijsturen in functie van de betrokken leerling of de klasgroep waar de leerling deel van uitmaakt.
 30. Als uiteindelijk blijkt dat de door de school aangereikte begeleidingstrajecten niet werken, kan de directeur beslissen om een leerling preventief te schorsen. De leerling blijft dan maximaal 10 opeenvolgende lesdagen thuis. Een preventieve schorsing is een zware maatregel en betekent altijd de start van een tuchtonderzoek. Na een preventieve schorsing kan de school ervoor kiezen om de leerling een tuchtstraf (tijdelijke of definitieve uitsluiting) te geven. Dit is een zeer zware maatregel die we maximaal willen vermijden.
 31. Wanneer er onduidelijkheid ontstaat over een al dan niet correcte opvolging van bovenstaande schoolafspraken of wanneer zich bepaalde situaties voordoen die noch in deze schoolafspraken noch in het schoolreglement zijn vervat, neemt de directeur van de school (of bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger) een beslissing en dient deze beslissing met onmiddellijke ingang, of binnen de termijn die de directeur heeft bepaald, te worden opgevolgd. In het kader van de (mentale) veiligheid van personeelsleden en leerlingen kan de directeur in uitzonderlijke gevallen, op eigen initiatief en binnen alle wettelijke bepalingen, maatregelen opleggen die afwijken van deze schoolafspraken.

Goede afspraken maken goede vrienden! Bij inschrijving in onze school ondertekenen de leerlingen en de ouders deze schoolafspraken en verklaren ze zich op die manier akkoord met een correcte naleving ervan. Ze zijn er zich door de ondertekening van bewust dat het niet correct opvolgen van bovenstaande schoolafspraken aanleiding kan geven tot verplichte begeleiding, sanctionering en zelfs preventieve, tijdelijke of definitieve uitsluiting.

Versie 31/8/2023.