Hoe evalueren wij op onze school?

Onze school kiest in haar evaluatiemethode voor een combinatie van dagelijks werk/examens en gespreide evaluatie voor de A-stroom, ASO en TSO. Voor de B-stroom en de onderwijsvorm BSO wordt permanente evaluatie toegepast waarbij het gewicht voor 100% naar het dagelijks werk wordt verlegd. Hierdoor zullen de leerlingen automatisch regelmatiger moeten werken en wordt hun inbreng tijdens de lessen ook belangrijker.

Daarnaast stellen we het breed evalueren voorop. We willen door middel van een degelijke evaluatiepraktijk niet alleen zicht krijgen op wat onze leerlingen kennen en kunnen, maar ook actief aan de slag gaan met de verkregen informatie. Breed evalueren houdt in dat de leerling d.m.v. zelfreflectie en allerlei evaluatiemethodes (feedback leren geven en ontvangen, peerevaluatie…) in staat is om verantwoordelijkheid te krijgen over het eigen leerproces. Het betekent ook dat we als school aandacht hebben voor het evalueren van de talenten en mogelijkheden van elk persoon en dit vanuit verschillende invalshoeken.

Rapport …

De rapportering in A-stroom/ASO/TSO ziet er als volgt uit:

  • DWO: tussentijds woordenrapport: september-oktober = functionele en uitgebreide vakcommentaar
  • DW1: cijferrapport september-november
  • EX1: examenrapport december
  • DW2: cijferrapport januari-maart
  • DW3: cijferrapport april-mei
  • EX2: examenrapport juni

De rapportering in B-stroom/BSO ziet er als volgt uit:

  • PE1: cijferrapport september-oktober
  • PE2: cijferrapport november-december
  • PE3: cijferrapport januari-maart
  • PE4: cijferrapport april-juni

Omdat onze focus naast kennis bijbrengen, ook op het ontwikkelen van een breed scala aan attitudes en vaardigheden ligt, bestaan de dagelijks werk- en periode rapporten naast de punten en vakcommentaar steeds uit verschillende onderdelen.

… met aandacht voor attitudevorming

Bij elk dagelijks werk- of perioderapport krijgen de leerlingen ook een waardeoordeel op enkele belangrijke attitudes, die verwijzen naar onze kernwaarden op school: respect – betrokkenheid – veiligheid. Door feedback te geven op deze attitudes, willen we de leerlingen laten reflecteren en zo versterken om bewust en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

… met aandacht voor competentieontwikkeling

Naar aanleiding van de modernisering in de eerste graad en de projectwerking via modules in de andere graden, streven we naar een kwalitatieve evaluatie door middel van een competentierapport. Tijdens een aantal rapportperiodes krijgt de leerling een waardeoordeel voor zelfsturende, sociale, functionele competenties en leercompetenties.

Ook voor de leerlingen die stage (in BSO en TSO) lopen, is een competentierapport een aangewezen instrument voor evaluatie. Op de arbeidsmarkt wil men namelijk dat steeds meer mensen naast de kennis van hun vak ook over een aantal sleutelcompetenties beschikken, die in sterk wijzigende en complexer wordende contexten kunnen ingezet worden. Het gaat dan over werkkwaliteiten als stiptheid, nauwkeurigheid, assertiviteit, engagement, flexibiliteit en doorzettingsvermogen.