In de eerste graad bieden we een brede vorming aan. Leerlingen krijgen de kans om hun talenten te verkennen en verder te ontwikkelen. Daarnaast kiezen we ervoor om in het tweede jaar B-stroom verschillende ‘opstroomopties’ aan te bieden, waarmee onze leerling na 2B de overstap kunnen maken naar 3 TSO of ASO. Zo krijgen onze leerlingen de kans om hun capaciteiten optimaal te ontwikkelen.

Vanaf de tweede graad hebben we een brede waaier aan studierichtingen in zowel ASO, BSO als TSO .

Op onze school vindt u voor elk wat wils. Het is voor ons vanzelfsprekend dat iedere leerling optimaal begeleid wordt in het maken van de juiste studiekeuze.

Leren op KAD

Een school is een lerende organisatie wanneer de school bewust gericht is op het leren en het leervermogen van iedereen. Om goed te kunnen leren, heeft een leerling een krachtige leeromgeving nodig, waar er ruimte is om onderzoekend aan de slag te gaan en waar de leerlingen actief betrokken worden in hun eigen leerproces. We hanteren verschillende lesmethodieken en/of leermiddelen voor een aanpak op maat van de leerling, waar leren van en met elkaar én actief kennis delen centraal staan.

Coachend leren

De leerkrachten coachen, ondersteunen en stimuleren begeleid zelfstandig leren en blended learning: De leerlingen verwerken op zelfstandige wijze een stuk leerstof. Hierbij treedt de leerkracht op als coach en staat hij/zij in voor de begeleiding van de leerling. De leerlingen werken de opdrachten op eigen tempo af. Deze lesmethodiek is uitstekend geschikt om in verregaande mate te differentiëren en voor (gedeeltelijk) afstandsleren. Alle vakken gaan met deze methodiek via het 7-stappenplan aan de slag.  Enkele vakwerkgroepen starten met deze vorm specifiek binnen het ‘leerpad’ van smartschool, nl. PAV, Nederlands en Wiskunde. Andere vakwerkgroepen gaan aan de slag binnen ‘opdrachten’ van Microsoft Teams en/of bookwidgets.

Onderzoekend leren

De leerkrachten stimuleren onderzoekend leren: de leerlingen leren op actieve wijze door zelf op zoek te gaan naar antwoorden en door op systematische wijze een onderzoek uit te voeren. Via deze lesmethodiek ontwikkelen de leerlingen onderzoeksvaardigheden.

Reflecterend leren

De leerkrachten geven en stimuleren feedback /(zelf)reflectie bij de leerlingen

 • Zodat de leerlingen bij aanvang van een taak/toets/handeling/proces duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt, wat de te bereiken doelen zijn (= feed-up)
 • Zodat de leerlingen duiding krijgen bij de gemaakte fouten en hoe deze in de toekomst kunnen voorkomen worden (feed-back)
 • Zodat de leerlingen bij een lopende taak/toets/handeling/proces zich dadelijk kunnen bijsturen om tijdens het vervolgproces meer vooruitgang te kunnen boeken (feed-forward)

Samen met de klastitularis gaan de leerlingen in zelfreflectie over de studiehouding, -methode en -keuze. Via het leer- en taalportfolio gaan ze aan de slag binnen hun eigen leerproces en schoolloopbaan. 

Digitaal leren

IT is een middel om gedifferentieerd leren te versterken én het eigenaarschap van leren te faciliteren. Daarnaast zijn er ook computationele doelen die binnen alle finaliteiten dienen gerealiseerd te worden. In de loop van de eerste graad worden digitale vaardigheden stapsgewijs aangeleerd, om vanaf het derde jaar laptoponderwijs te kunnen aanbieden.

Leer- en leerlingbegeleiding op elk domein

Welbevinden is een basisvoorwaarde voor leren en optimaal presteren. Daarom is het eigen aan onze schoolcultuur om dagelijks te werken aan de veerkracht van onze leerlingen. Dit doen we door respectvol met elkaar om te gaan en door participatie en betrokkenheid na te streven in een regelduidelijke, positieve en veilige omgeving.

Leerbegeleiding en leerlingbegeleiding zijn dan ook met elkaar verweven in de waarden waar wij als school voor staan en binnen de verschillende domeinen waar we elke dag actief aan werken als team.

Hoewel leer- en leerlingbegeleiding een opdracht is van elk teamlid binnen de school, hebben we ook een vast team van leerlingbegeleiders. Zij zijn verantwoordelijk voor de opvolging van leerlingen die specifieke onderwijs- of zorgbehoeften hebben en coördineren verschillende projecten rond de vier domeinen van leer- en leerlingbegeleiding. Ze zijn tevens een belangrijke schakel tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en ouders en tussen leerlingen en leerkrachten.domeinen waar we elke dag actief aan werken als team.

Domein 1: Onderwijsloopbaan- of studiekeuzebegeleiding

Onze school gaat op dit vlak proactief aan de slag en onderhoudt nauwe contacten met de eigen basisscholen en andere basisscholen uit de omgeving. Op die manier weten ouders en kind al beter wat te verwachten van het secundair onderwijs én blijft de opvolging verzekerd. Indien nodig, kan er snel en efficiënt ingezet worden op bijsturing en remediëring. In de eerste graad vinden er dan ook verschillende contactmomenten plaats met de basisscholen (doe- en STEM-dagen, winterhappening, …) en is er op de campus in Liedekerke een vast lesmoment waarbij een van onze leerkrachten co-teacht in de basisschool.

Doorheen hun hele loopbaan op onze campussen, worden de leerlingen opgevolgd via een (leer)portfolio, dat niet enkel is gericht op studie(methode)begeleiding (zie verder), maar ook op studiekeuzebegeleiding.

Daarnaast zijn er verschillende initiatieven gedurende de hele schoolloopbaan van de leerlingen, om hen te versterken in het zoeken naar het meest passende studietraject en een overwogen studiekeuze te maken. We gaan samen met de leerlingen op zoek naar wie ze (willen) zijn, en hoe ze hun competenties verder willen ontwikkelen. De 2de jaars worden voorbereid op hun keuze voor een richting in de 2de graad aan de hand van het project Leren Kiezen. De laatstejaars worden verder voorbereid op de toekomst via de modules en andere initiatieven, zoals het contactmoment met oud-leerlingen, een bezoek aan de SID IN beurs, stage en de jobbeurs in BSO en TSO, de oefenfirma in 7 BSO en de minionderneming in TSO handel.

Leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften, kunnen een handelingsplan krijgen, waarin afspraken gemaakt worden met de leerling, de ouders en de leerkrachten over extra ondersteuning.

Domein 2: Studie(methode)begeleiding

 • Innoverende werkvormen om het eigen leerproces in handen te nemen

We vinden het belangrijk dat leerlingen leren beschouwen als een proces dat niet ‘af’ is wanneer ze de schoolbanken verlaten. Daarom zetten we in op een krachtige leeromgeving, waar er ruimte is om onderzoekend aan de slag te gaan en waar de leerling actief betrokken is bij de lessen en zijn of haar eigen leerproces in handen kan nemen.

De laatste jaren hebben we al fors geïnvesteerd en onze lokalen in een nieuw didactisch jasje gestoken. De leslokalen zijn afgestemd op de verschillende werkvormen die een leerkracht kan hanteren, maar we gaan ook verder door het aanbieden van alternatieve manieren om tot leren en ontwikkelen te komen.

Begeleid zelfstandig leren zit in de eerste graad in de basisvorming van zowel A- als B-stroom en is gericht op het verdiepen of remediëren van talen en wiskunde.  Er is een nest-klas in BSO, waarbij de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht-coach zelfstandig aan de slag gaan en bepalen welke opdrachten en vakken ze wanneer afwerken. Daarnaast zijn er ook verschillende vakken waarbij leerkrachten aan co-teaching doen, zodat ze samen de uitwerking en begeleiding van een les en groep op zich nemen en meer op maat van de leerlingen kunnen werken.

 • Leerportfolio

Vanaf de eerste graad wordt werk gemaakt van een leerportfolio dat de interesses, talenten en competenties van de leerlingen in kaart brengt en helpt bij een juiste studiekeuze. Dit gebeurt door een rijke variatie aan doelgerichte opdrachten vanaf de onthaaldagen tot aan het einde van het 6de / 7de jaar. Bij elke evaluatieperiode bouwt het leerportfolio een reflectiemoment in waarbij de klastitularis optreedt als coach. Zo leren onze leerlingen nadenken over hun evaluatiecijfers en hun studiemethode bijsturen. Zelfreflectie en zelfkennis zijn namelijk een voorwaarde om bewust te kunnen leren en kiezen.

 • Onderzoekend en ontdekkend leren

Op onze school vinden we het belangrijk dat de leerlingen op actieve wijze leren, dit wil zeggen door zelf op zoek te gaan naar antwoorden en door op systematische wijze een onderzoek uit te voeren. Via deze lesmethodiek ontwikkelen de leerlingen onderzoeksvaardigheden.

 • Studiebegeleiding – leren leren

Wij kiezen resoluut voor een leerlinggerichte aanpak met totale ontplooiingskansen voor elk kind. Wij garanderen kwaliteitsonderwijs op maat van elke leerling.

Onze leerlingen krijgen op verschillende momenten in het schooljaar “leren leren”, dit zowel tijdens als buiten de vakken. Deze lessenreeks wil helpen bij het zoeken naar een efficiënte én bij de leerling passende studiemethode, die aansluit bij de verschillende studierichtingen die we aanbieden. De leerlingen krijgen allerlei praktische tips, die ze – voor welk vak dan ook – kunnen gebruiken. Zij kiezen zelf aan welke tips en weetjes zij het meeste hebben.

Om de examens optimaal voor te bereiden, maken leerlingen onder begeleiding van hun klastitularis een studieplanning op. Ze doen dit aan de hand van een examenplanner, een mapje waarin het examenrooster en de leerstof van elk vak gebundeld wordt.

 • Differentiëren – remediëren

Onze leerkrachten zorgen ervoor dat er in de lessen activerend en gedifferentieerd gewerkt wordt. Zo bieden de leerkrachten dagelijks uitdaging en/of extra ondersteuning (remediëring) aan, toegespitst op de noden van de individuele leerling.

Leerlingen die extra hulp nodig hebben om de leerstof of de studiemethode voor een bepaald vak onder de knie te krijgen, kunnen op advies van de klassenraad of op vraag van de ouders een begeleidingsplan op maat krijgen.

Elke leerkracht reikt extra oefeningen aan, geeft studietips voor het verwerken van de leerstof en/of geeft vrijwillig een of meer uurtje(s) inhaalles voor zijn/haar vak. Deze inhaallessen vinden plaats na de lessen of tijdens de middagpauze.

 • Vakoverschrijdend leren
 • Onthaaldagen voor de eerste- en derdejaars

Om de overgang van het basisonderwijs naar het eerste middelbaar en van de eerste graad naar het derde middelbaar vlotter te laten verlopen, bieden wij de eerste schooldagen van september de leerlingen een onthaalproject aan. Er wordt op vakoverschrijdende wijze kennis gemaakt met de school, de omgeving, de leraren, de vakken en de medeleerlingen.

 • GWP

Kennis verwerven doe je niet alleen binnen de schoolmuren. In de week voor de paasvakantie organiseren wij voor alle leerlingen een projectweek in binnen- of buitenland (bijv. GWP Westhoek, Bristol, Berlijn, sport, gezondheid, cultuur, …). Tijdens deze projectweek worden vakoverschrijdende eindtermen benadrukt, zoals wereldburgerschapseducatie, sociale vaardigheden, gezondheidseducatie, muzisch-creatieve vorming, technisch-technologische vorming en leren leren.

 • Andere projecten

In het kader van vakoverschrijdend leren en competentiegericht leren maken de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan kennis met een hele reeks projecten. Voorbeelden hiervan (toneel Shakespeare, Dag van de leerling, …) zijn terug te vinden op onze website: www.atheneumdenderleeuw.be.

Domein 3: Socio-emotionele begeleiding

 • Vertrouwensleerlingen (H-team): zij richten zich specifiek op de vragen en behoeften van hun medeleerlingen, waardoor de zorg voor elkaar en de zelfredzaamheid van jongeren vergroot wordt.
 • Pesten op school: no blame aanpak met als uitgangspunten dat het pesten moet stoppen, niemand wordt gestraft en iedereen is verantwoordelijk.

Domein 4: Gezondheidseducatie

Via specifieke projecten in elke graad werken we preventief aan gezondheidszorg. We doen dit aan de hand van thema’s zoals rookpreventie en de voel-je-wel-in-je-vel-dag in eerste graad. We gaan aan de slag met alcohol- en drugpreventie in tweede graad en vormingen rond relaties, weerbaarheid, gamen en gezonde voeding in elke graad.

Stage in de derde graad

Een stage is een begeleid, buitenschools leerproces, gericht op het verwerven van kennis, attitudes en vaardigheden in een reële werksituatie, gekoppeld aan een reeks leerplandoelstellingen.

De stage is een belangrijk onderdeel binnen de opleiding van de leerlingen uit de derde graad. Via de stages kunnen leerlingen hun basiscompetenties verder verdiepen en/of aanvullen. Door de stage krijgen de leerlingen de mogelijkheid het leerproces dat ze op school doormaken, te optimaliseren.

De stages stellen de leerlingen in staat zich een beeld te vormen van het latere beroepsleven én dragen bij tot hun sociale en persoonlijke ontwikkeling. De stagiair(e) wordt via een blokstage (6 TSO) of een combinatie met alternerende stage (3de graad BSO) voorbereid op directe tewerkstelling en komt in contact met de sociale en economische realiteit. Dit is een unieke kans om de schoolse theorie aan de praktijk de toetsen en heel wat vaardigheden en attitudes te verwerven door het herhaald inoefenen van bepaalde taken tijdens de stage.

Voorbeelden stageplaatsen: